allAgents Awards Banner image
ਵਾਪਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਜ ਤੇ

** ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ **

ਫੀਸ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲ ਲਾਗਤ
ਅਧੀਨ £100,000 365.00 £73.00 £438.00
ਅਧੀਨ £200,000 465.00 £93.00 £538.00
ਅਧੀਨ £300,000 565.00 £113.00 £678.00
ਅਧੀਨ £400,000 665.00 £133.00 £798.00


ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ